Regulamin Komputerowych Metod Symulacji

  1. W ramach laboratorium zrealizowane zostaną dwa projekty, mające na celu implementację zadanych algorytmów służących do symulacji układów fizycznych. Język programowania dowolny oraz dowolne środowisko do wizualizacji i animacji.
  2. Warunkiem zaliczenia jest oddanie w terminie (odpowiednio 5-te i 10-te zajęcia) działających i przygotowanych samodzielnie programów, które będą w stanie zrealizować testowe symulacje opisane w instrukcji wraz z trójwymiarową wizualizacją i animacją symulowanego układu fizycznego.
  3. Skala ocen od 2 do 5, spóźnienie obniża maksymalną ocenę o 0,5/tydzień. Ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych to średnia arytmetyczna z ocen obu programów.
  4. Wymagana jest obecność na zajęciach (dopuszcza się maksymalnie dwie nieobecności).