Regulamin zaliczenia laboratorium do przedmiotu "Kwantowe Metody w Fizyce Ciała Stałego"


Laboratorium to uzupełnienie wykładu prof. dr hab. Renaty Świrkowicz pod tym samym tytułem.
Laboratorium jest prowadzone w formie 1,5 godzinnych zajęć ocenianych po zakończeniu poszczególnych zadań, mogących trwać dłużej niż jedne zajęcia.

Zasady oceniania

Zajęcia laboratoryjne obejmują wykonanie 5 zadań o różnym stopniu trudności. Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 5 punktów.
Zadanie powinno być wykonane, zaprezentowane i ocenione w czasie zajęć.

W szczególnych przypadkach, niezależnych od studenta, prowadzący może zezwolić na dokończenie zadania w domu, ustalając nową (niższą) maksymalną ocenę w zależności od stopnia zaawansowania pracy wykonanej na zajęciach. Programy kończone w domu należy zaprezentować podczas następnych zajęć.

Zaliczenie

Ocena z laboratorium wystawiana jest na podstawie procentowego udziału sumy uzyskanych punktów do sumy punktów możliwej do uzyskania ze wszystkich ćwiczeń wg następującej zależności: Nieobecność na zajęciach kończących zadanie równoważna jest 0 pkt., w przypadku nieobecności usprawiedliwionej te zajęcia nie wliczają się do powyższej zależności.
Łączna liczba nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie może być większa niż 2 (dwa), w tym nieusprawiedliwionych nie więcej niż jedna.

Zaliczenie eksternistyczne

Nie przewiduje się takiej możliwości.